V programu Moje cesta jsme se zaměřili na široké téma Lidských práv. Nejdříve jseme dětem vysvětlili dané téma, základní pojmy a v obecné rovině i hlavní část této problematiky. Děti se do této dílny velice živě zapojily. Pozorně poslouchaly a spoustu věci je např. ohledně Práv dětí zajímalo a ptaly se na různé příklady situací, ve kterých nebyla Práva dítěte zohledněna. V části Diskuze jsme se dostaly až k tématu práce, školy a vzdělání nebo je velmi zajímala otázka romské národnosti. Na závěr si děti společně vytvořily vědomostní mapu zabývající se tímto tématem. Děti se tak prostřednictvím této besedy dozvěděly více o svých právech, povinnostech a možnostech a zlepšily si tak orientaci ve společenském prostředí i základní znalosti týkající se této problematiky.

V této besedě jsme se zaměřili na téma Zvířata v zimě. Nejdříve jsme dětem řekli obecné informace o našich zvířatech a jejich životě a chování v zimě. Potom jsme si s dětmi o jejich i svých zkušenostech se zvířaty v zimě povídali a diskutovali. Na závěr jsme pro děti připravili vědomostní test, který se týkal věcí, o kterých jsme si s dětmi povídali. Děti test vyplňovaly ve dvojicích a moc je, jako obvykle, bavil.

V této besedě jsme se zaměřili na téma demokracie, svobody slova a náboženství. Jednotlivé termíny jsme dětem vysvětlili. Děti vyplňovaly pracovní list, kde sizábavnou formou ověřily, jak toto téma  pochopily. Po vypracování pracovního listu přišla na řadu krátká diskuze na tato tři témata, nejvíce jsme však diskutovali o náboženství, děti mi řekly, že většina z nich v boha věří, a i jejich rodiče jsou převážně věřící. Dětem se dnešní beseda velmi líbila.

V programu Moje cesta jsme se zabývali otázkou individuality a spolupráce. Vysvětlili jsme si, co to individualita a spolupráce je, jaký je mezi nimi rozdíl. Povídali jsme si společně o tom, jak děti spolupráci a individualitru vnímají a chápou a co je pro ně osobně lepší. Děti dostaly pracovní listy, které doplňovala a také test, ve kterém mohly najít odpověď, zda raději spolupracují nebo jednají samy za sebe. Většina je nakloněna spolupráci. Besedu jsme uzavřeli vytvořením vědomostní mapy.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.