Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu romským dětem a mládeži v regionu Českokrumlovska, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, a to prostřednictvím nabízených sociálních služeb a volnočasových aktivit.

 Naším cílem je poskytovat kvalitní a odborné sociální služby, které vycházejí z konkrétních potřeb cílové skupiny klientů.

 Dílčí cíle:

 • podporovat klienty ve zvládnutí obtížných životních událostí (potíže s rodiči, rozpad rodiny, šikana, partnerské problémy atd.)
 • snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, z životního způsobu a rizikového chování
 • zvýšit sociální schopnosti a dovednosti našich klientů (schopnost plnit základní životní úkoly a každodenní dovednosti – odpovědnost, soběstačnost, učení, efektivní komunikace, spolupráce, respekt, důvěra, morální hodnoty)
 • podporovat sociálního začlenění romských dětí a mládeže do majoritní společnosti, do skupiny vrstevníků, do dění v místní komunitě (vzdělání a možnost uplatnění na trhu práce, zapojení do kulturního a společenského života, předcházení a řešení konfliktních společenských situací – vandalismus, trestná činnost atd.)
 • poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit
 • získat lepší orientaci v jejich sociálním prostředí.

Cílová skupina 

romské děti a mládež, které:

a) zažívají nepříznivé sociální situace, jako jsou:

 • konfliktní společenské situace
 • obtížné životní události
 • omezující životní podmínky

b) jsou ve věkových skupinách:

 • od 7 do 18 let

c) žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit:

 • sociálně
 • geograficky

d) vztahují se k nim další charakteristiky:

 • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované péče a pomoci
 • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb

Partneři

       
    NadaceCEZ