Zásady TP ZMĚNA

  • Služba je otevřena v dopoledních i odpoledních hodinác
  • Službu poskytujeme v kanceláři nebo přímo v terén
  • Služba je bezplatn
  • Službu využíváte dobrovoln
  • Služba je založena na důvěrnosti, diskrétnosti, zachovává mlčenlivost o tom, co nám sdělít
  • Služba je poskytována všem bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženské vyznání
  • názory apod
  • Pracovníci jednají v souladu se zákonem, nestranně a nezávisl
  • Pracovníci mají odborné vzdělání

Při realizaci služby vycházíme z individuálního přístupu ke každému klientovi. Při poskytování služby respektujeme vždy vlastní vůli a přání klienta. Klienty vedeme k uvědomění si a převzetí odpovědnosti za své jednání. Při poskytování pomoci respektujeme rozhodování klienta služby.

Pokud chcete službu využívat, uzavřete s pracovníkem služby ústní Dohodu o poskytování služby. Máte právo si vybrat pracovníka, se kterým chcete spolupracovat na dosažení vašeho osobního cíle. O aktivitách je vedena dokumentace, do které může nahlížet pouze pracovník služby a vy.

 Služba nebude poskytnuta tomu, kdo:

  • nespadá do vymezené cílové skupin
  • jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje poskytování služb
  • je pod vlivem alkoholu nebo dro
  • je nad kapacitní limit služb
  • chová se násilně a agresivně vůči pracovníkům služby

Práva klientů

  • právo na podpůrné a podnětné prostředí
  • právo na poskytování služeb bez ohledu na svůj původ, etnickou příslušnost, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčen
  • právo na rovné a důstojné zacházen
  • právo na bezplatné čerpání služby
  • právo na soukromí a ochranu svých osobních údaj
  • právo na kvalitní a odborné služby
  • právo na odmítnutí nabízené služby nebo ukončení spoluprác
  • právo na podání stížnosti na kvalitu poskytované služb
  • právo zůstat v anonymit
  • právo na včasné a jasné informování o pravidlech poskytování sociální služby a sankcíc při jejich nedodržován
  • právo nahlížet do dokumentace, která je o klientovi vedena

Povinnosti klientů

  • klient respektuje práva ostatních klient
  • klient během poskytované služby respektuje pokyny pracovník
  • klient dodržuje provozní dobu Terénních programů ZMĚN
  • klient nesmí použít slovní nebo fyzickou agresi na pracovníka služby nebo jiného klient
  • při vstupu do zařízení nesmí být uživatel ozbrojen, nesmí být pod vlivem návykových a omamných látek (drogy, alkohol
  • klient nesmí ohrožovat pracovníka v terén
  • během poskytování služby nesmí být uživatel pod vlivem návykových a omamných látek (drogy, alkohol
  • klient nesmí sexuálně ani slovními narážkami obtěžovat pracovníka služb
  • klient je povinen aktivně spolupracovat na plnění stanoveného cíle a řídit se smluvně ujednanými podmínkami

Pravidla sociální služby

  • pravdomluvnost a vzájemná důvěr
  • nevyužívat službu pod vlivem omamných láte
  • dodržovat povinnosti klientů služby

Stížnost

Pokud nejste spokojeni s kvalitou a se způsobem poskytováni služby, můžete podat stížnost. Stížnost můžete podat také anonymně u pracovníka služby

  • u ředitelky
  • telefonicky na číslo 722 003 335 (v pracovní době
  • písemně - vhodit do schránky na adrese Horní Brána 425, Č. Krumlo
  • písemně – poslat poštou na adresu Horní Brána 425, Č. Krumlo
  • e-mailem na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O vyřízení stížnosti budete informováni.

 

Partneři

       
    banner techsoup.cz