Zásady TP ZMĚNA

 • Služba je otevřena v dopoledních i odpoledních hodinác
 • Službu poskytujeme v kanceláři nebo přímo v terén
 • Služba je bezplatn
 • Službu využíváte dobrovoln
 • Služba je založena na důvěrnosti, diskrétnosti, zachovává mlčenlivost o tom, co nám sdělít
 • Služba je poskytována všem bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženské vyznání
 • názory apod
 • Pracovníci jednají v souladu se zákonem, nestranně a nezávisl
 • Pracovníci mají odborné vzdělání

Při realizaci služby vycházíme z individuálního přístupu ke každému klientovi. Při poskytování služby respektujeme vždy vlastní vůli a přání klienta. Klienty vedeme k uvědomění si a převzetí odpovědnosti za své jednání. Při poskytování pomoci respektujeme rozhodování klienta služby.

Pokud chcete službu využívat, uzavřete s pracovníkem služby ústní Dohodu o poskytování služby. Máte právo si vybrat pracovníka, se kterým chcete spolupracovat na dosažení vašeho osobního cíle. O aktivitách je vedena dokumentace, do které může nahlížet pouze pracovník služby a vy.

 Služba nebude poskytnuta tomu, kdo:

 • nespadá do vymezené cílové skupin
 • jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje poskytování služb
 • je pod vlivem alkoholu nebo dro
 • je nad kapacitní limit služb
 • chová se násilně a agresivně vůči pracovníkům služby

Práva klientů

 • právo na podpůrné a podnětné prostředí
 • právo na poskytování služeb bez ohledu na svůj původ, etnickou příslušnost, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčen
 • právo na rovné a důstojné zacházen
 • právo na bezplatné čerpání služby
 • právo na soukromí a ochranu svých osobních údaj
 • právo na kvalitní a odborné služby
 • právo na odmítnutí nabízené služby nebo ukončení spoluprác
 • právo na podání stížnosti na kvalitu poskytované služb
 • právo zůstat v anonymit
 • právo na včasné a jasné informování o pravidlech poskytování sociální služby a sankcíc při jejich nedodržován
 • právo nahlížet do dokumentace, která je o klientovi vedena

Povinnosti klientů

 • klient respektuje práva ostatních klient
 • klient během poskytované služby respektuje pokyny pracovník
 • klient dodržuje provozní dobu Terénních programů ZMĚN
 • klient nesmí použít slovní nebo fyzickou agresi na pracovníka služby nebo jiného klient
 • při vstupu do zařízení nesmí být uživatel ozbrojen, nesmí být pod vlivem návykových a omamných látek (drogy, alkohol
 • klient nesmí ohrožovat pracovníka v terén
 • během poskytování služby nesmí být uživatel pod vlivem návykových a omamných látek (drogy, alkohol
 • klient nesmí sexuálně ani slovními narážkami obtěžovat pracovníka služb
 • klient je povinen aktivně spolupracovat na plnění stanoveného cíle a řídit se smluvně ujednanými podmínkami

Pravidla sociální služby

 • pravdomluvnost a vzájemná důvěr
 • nevyužívat službu pod vlivem omamných láte
 • dodržovat povinnosti klientů služby

Stížnost

Pokud nejste spokojeni s kvalitou a se způsobem poskytováni služby, můžete podat stížnost. Stížnost můžete podat také anonymně u pracovníka služby

 • u ředitelky
 • telefonicky na číslo 722 003 335 (v pracovní době
 • písemně - vhodit do schránky na adrese Horní Brána 425, Č. Krumlo
 • písemně – poslat poštou na adresu Horní Brána 425, Č. Krumlo
 • e-mailem na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O vyřízení stížnosti budete informováni.

 

Partneři

       
    banner techsoup.cz