Program Moje cesta obsahuje 36 dílen, rozdělených do 4 hlavních bloků: Sebepoznání, Prevence společensky nežádoucích jevů, Škola a práce, Já a společnost. V každém bloku se dozvíš mnoho zajímavých informací a můžeš poznat hodně o sobě. V každé dílně se povídá o určitém tématu, proč je toto téma v životě důležité, o osobních zkušenostech s určitým tématem nebo problémem, probíhá praktický nácvik dané činnosti nebo vyplnění pracovních listrů, diskuze a shrnutí.

Můžeš si zhodnotit, co umíš a co ne, co by si chtěl studovat, čím být, dozvíš se informace o návykových látkách a návykovém chování, jaké problémy mohou být v rodině. Dostaneš informace o zdravém životním stylu, můžeš si zkusit napsat životopis, přihlášku do kroužku, zkusit si pracovní pohovor, dostaneš informace z oblasti finanční gramotnosti, poznáš společenské normy chování a mnoho dalšího.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.