Poslání
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA poskytujeme dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a prostor a aktivity pro trávení volného času. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytujeme informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházíme jejich sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňujeme.

Cíle
Cílem NZDM je dětem a mládeži zabezpečit:
• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
• snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
• zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
• nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit
• zlepšovat kvalitu jejich života
• podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Místo a čas

NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, Český Krumlov
Pondělí  12.00 – 17.00
Úterý     12.00 – 17.00
Středa    12.00 – 17.00
Čtvrtek  12.00 – 17.00

Kocírko, Vyšehrad 182, Český Krumlov
Pondělí 12.00 – 16.00

Klubovna pro děti a mládež, Rožmberská 46, Větřní
Úterý    13.00 – 18.00
Čtvrtek 13.00 – 18.00

Kancelář TP, Šumavská 1, Větřní
Čtvrtek 13.00 – 16.00

Cílová skupina
Cílovou skupinou NZDM AUTOŠKOLA jsou děti a mládež převážně romského etnika, které:
a) zažívají nepříznivé sociální situace
• konfliktní společenské situace
• obtížné životní události
• omezující životní podmínky
b) jsou ve věkových skupinách:
• od 6 do 26 let
Ve výjimečných případech je služba poskytována dětem ve věku od 5 let, které se připravují na započetí školní docházky, přichází v doprovodu starší osoby (např. sourozence), které byla rodinou svěřena. Připravují se na vstup do 1. třídy ZŠ a některé aktivity NZDM AUTOŠKOLA jsou pro ně přínosem a usnadní jim zvládnutí 1. třídy.
c) žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit:
• sociálně: sociálně vyloučené lokality a lokality ohrožené sociálním vyloučením v Českém Krumlově (Lipová 161, Vyšehradská 182, Plešivec č.p. 363, 364, 365, Nové Spolí č.p. 27, ul. 5. května č.p. 280, 281, Tavírna č.p. 108) a ve Větřní (ulice Rožmberská, ulice Šumavská)
• geograficky: ORP Český Krumlov
d) vztahují se k nim další charakteristiky:
• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
• vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
• dávají přednost neproduktivního trávení volného času
• dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu
• mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé
nebo jejich okolí
• nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat

Partneři

       
    NadaceCEZ