Zásady poskytování služby NZDM 

  • dobrovolnost – děti a mládež využívají naše služby dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.
  • důvěrnost – při spolupráci s klientem jsme vázání mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se dozvíme. Pokud je potřeba informace o klientovi předat jinému orgánu, je potřeba písemného souhlasu klienta.
  • jednání v souladu se zákonem - při poskytování služby za všech okolností postupujeme podle platných zákonů.
  • nestrannost – naše služby poskytujeme bez jakékoliv předpojatosti.
  • nezávislost – při poskytování služby postupujeme nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech.
  • nízkoprahovost - službu realizujeme tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Součástí principu nízkoprahovosti je i možnost klienta využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů, bez nutnosti vyplňovat přihlášku nebo finančně hradit poskytované sociální služby.
  • odbornost – každý člen našeho pracovního týmu má pro svou pozici příslušné vzdělání.

Partneři

       
    NadaceCEZ